ردیف شرح Home Land (1) Home Land (2) Home Land (3)
1 6 مرحله  
2 5 مرحله    
3 پایه  
4 گیج
5 شیر برقی    
6 چهار راهی  
7 UV    
8 اتصالات پیچی
9 ضمانت برنزی میهن تصفیه (12 ماه)    
10 ضمانت نقره ای میهن تصفیه (18 ماه)    
11 ضمانت طلایی میهن تصفیه (24 ماه)